+32 9 334 94 70

maart 2020

Monthly Archives

Sporten tijdens het corona virus: juridische do’s and don’ts (08/04/2020)

Kan ik sporten onder de huidige corona maatregelen?

Algemeen

Sinds 18 maart 2020 12h en dit tot minstens 5 april 2020 heeft de regering speciale maatregelen in het leven geroepen om de verspreiding van het Covid-19 virus, ook wel het corona virus genoemd, te beperken.

Deze maatregelen – ook wel de lockdown genoemd – zijn belangrijk en moeten nagevolgd worden.
Het is niettemin belangrijk om als (recreatieve) sporter te weten welke de juridische contouren van deze maatregelen zijn.
Wat mag en wat mag niet? Mag ik lopen, fietsen, wandelen, skeeleren of skateboarden? Er blijkt nog veel verwarring te bestaan.

Het huidig ministerieel besluit waarop U (en iedereen) zich moet baseren is het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken:  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2020-03-23&numac=2020030347#top 

Artikel 8

Het eerste artikel dat in dit opzicht dient te worden geanalyseerd is het artikel 8 van het Besluit dat stelt:

“De personen zijn ertoe gehouden thuis te blijven. Het is verboden om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden, behalve in geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen zoals:”

Iedereen moet thuis blijven en het is verboden om zich op een openbare weg of openbare plaats te begeven.

Dit geldt niet als er sprake is van een noodzakelijkheid of een dringende reden.
Elke noodzakelijkheid of dringende reden is derhalve voldoende om zich op de openbare weg of de openbare plaats te begeven.
Dit is niet beperkt tot de hieronder opgesomde voorbeelden.

Vervolgens geeft men een aantal voorbeelden die hieronder kunnen worden begrepen.
Dit  betreft onder meer het zich begeven tot bankautomaten of het zorgen voor oudere mensen:

“- zich te begeven van en naar de plaatsen waarvan de opening toegelaten is op basis van de artikelen 1 en 3;
– toegang te hebben tot bankautomaten en postkantoren;
– toegang te hebben tot medische zorgen;
– om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen;
– het uitvoeren van de professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woon-werkverkeer.
– Situaties bedoeld in artikel 5, alinea 2.”

Voor de sporters en atleten onder ons is art. 5, alinea 2 van groot belang.

Een kanttekening die dient te worden gemaakt  is dat deze voorbeelden ons inziens enkel gelden voor zover ze noodzakelijk zijn.
Diverse malen op één dag naar de bankautomaat gaan lijkt ons bijvoorbeeld niet toegestaan.

Artikel 5, alinea 2

In artikel 5, alinea 2 van het Ministerieel Besluit worden twee bijkomende voorbeelden gegeven van wat wordt beschouwd als zijnde noodzakelijk genoeg om zich op de openbare weg te begeven:

“- activiteiten in intieme of familiale kring en begrafenisceremonies;
– Een buitenwandeling met de leden van de familie die onder hetzelfde dak wonen vergezeld met een andere persoon, de beoefening van een individuele fysieke activiteit of met de familieleden die onder hetzelfde dak wonen of telkens een zelfde vriend, dit alles met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.”

Het laatste voorbeeld is belangrijk voor de sporters onder ons.

Welke fysieke activiteiten zijn toegelaten en met wie?

Een buitenwandeling

Een eerste element dat als noodzakelijk wordt beschouwd, is een buitenwandeling.

De buitenwandeling is niet gedefinieerd, maar spreekt ons inziens voor zich.

Ons inziens betekent dit dat enkel wandelen is toegelaten en dat het stilzitten op een publieke bank of op een grasveld dan weer niet toegelaten is.

Deze buitenwandeling is toegelaten met zowel de leden van de familie die onder hetzelfde dak wonen als met een andere persoon.

Deze definiëring is anders dan bij de fysieke activiteit (onderstaand) en betekent dat “familie onder hetzelfde dak” en “een andere persoon” mogen worden gecombineerd tijdens eenzelfde wandeling.

Let op: een huisgenoot wordt ons inziens niet per definitie aanzien als een lid van de familie die onder hetzelfde dak woont.
Dit betekent bijvoorbeeld dat drie personen die samenwonen maar geen familie zijn niet met drie samen mogen gaan wandelen.

Een fysieke activiteit

Het tweede element dat als een toegelaten noodzakelijk voorbeeld wordt beschouwd is de beoefening van een individuele fysieke activiteit.

De bewoording “individuele fysieke activiteit” is vaag en behelst ons inziens veel. Naast de klassiekers als lopen, fietsen en skeeleren houdt dit in principe elke andere fysieke activiteit in die alleen beoefend kan worden en waarbij 1,5m afstand kan worden gehouden met andere personen.

Buiten stretchen in een park, aerobics in een park, skateboarden op een parking of jongleren zijn volgens ons allen toegelaten individuele fysieke activiteiten.
Volleybal of basketbal met twee personen is dan weer niet toegelaten volgens ons en dit omdat dit geen “individuele” fysieke activiteit betreft.

In tegenstelling tot bij de buitenwandeling moet hierbij een keuze van partners worden gemaakt.
Of men kiest om eenzelfde fysieke activiteit uit te voeren met familieleden die onder hetzelfde dak wonen (twee, drie of meerdere personen) of met een vriend.
De combinatie kan niet en de externe vriend dient altijd dezelfde te blijven.

Hoever of hoelang mag ik wandelen, lopen of fietsen?

In de media werden vandaag, 26 maart 2020, berichten verspreid als zijnde dat het zou verboden zijn om “grotere afstanden (+40 of +50km)” af te leggen bij deze buitenwandelingen of andere fysieke activiteiten.

Alwaar uit het ministerieel besluit kan worden afgeleid dat het voertuig niet kan worden gebruikt om zich te verplaatsen naar een plaats om aldaar een buitenwandeling of fysieke activiteit uit te voeren, wordt de afstand van de fysieke activiteit niet bepaald.

Op basis van het huidig ministerieel besluit lijkt het ons perfect verdedigbaar dat men grotere afstanden mag fietsen of wandelen dan de in de media aangegeven 40 of 50km.

Het enig argument waarop zou kunnen worden beroep gedaan voor deze beperking is de term “noodzakelijkheid” in art. 8.
De voorbeelden zijn ons inziens immers enkel toegelaten voor zover ze noodzakelijk (en dringend) zijn.
Door de voorbeelden in het ministerieel besluit toe te voegen mag er evenwel vanuit gegaan worden dat ze noodzakelijk en dringend zijn.
De vraag die evenwel kan gesteld worden is of dit dan ook ongelimiteerd is.
Men zou een beperkte wandeling of fysieke activiteit als noodzakelijk kunnen beschouwen en een lange wandeling of fysieke activiteit als niet-noodzakelijk kunnen beschouwen.
Gelet op het gebrek aan definiëring en correcte afbakening lijkt ons de rechtszekerheid hiermee in het gedrang te komen en lijkt deze argumentatie juridisch niet overeind te kunnen blijven.

Wat met de toekomst (tijdens en na corona)?

Het is uiteraard mogelijk dat er in de (nabije) toekomst beslist wordt om de maatregelen in het kader van de corona-crisis uit te breiden en te verscherpen.

In dit geval lijkt het ons wel mogelijk om verdere beperkingen op te leggen.

Mocht U ondanks voormelde informatie alsnog een proces-verbaal ontvangen mag U steeds met ons contact opnemen.

 

Sportadvocaten.be wenst er evenwel op te wijzen dat de gezondheid van Uzelf en uw omgeving voorop staat.
Sporten is gezond maar doe dit op een verantwoorde wijze, respecteer de maatregelen en blijf naast het sporten zoveel als mogelijk thuis.
Alleen op deze wijze geraken wij van het corona / covid-19 virus vanaf.
Wij menen niettemin dat de maatregelen voor iedereen duidelijk en begrijpbaar moeten zijn.