Het belang van een nauwkeurige sponsorovereenkomst

De sponsorovereenkomst of het sponsorcontract is een vaak terugkerende term in de sportwereld. In de praktijk merken we op dat sponsors en de gesponsorden, zijnde de clubs, de sporters of de wedstrijdorganisatoren, vaak slordig omspringen met sponsorcontracten. Sport zonder sponsoring is evenwel ondenkbaar en verdient dan ook de nodige aandacht.

Veelal wordt er niets schriftelijk overeengekomen en als er al iets schriftelijk wordt overeengekomen wordt vaak onvoldoende nauwkeurig te werk gegaan.

Bij discussies of conflicten kan een goed opgestelde sponsorovereenkomst echter veel problemen voorkomen. Hoe nauwkeuriger het sponsorcontract, hoe minder betwistingen er mogelijk zijn. Er moeten met andere woorden details worden opgenomen over de wijze van betaling (in speciën, in schijven, etc.), het tijdstip van de betalingen, de al dan niet exclusiviteit, de gevolgen bij een schending van de overeenkomst, etc.

Everest Sport heeft ruime ervaring in het opstellen van dergelijke sponsorovereenkomsten en kan U op maat gemaakte sponsorovereenkomsten aanleveren.  U bent sponsor of U wenst met sponsors een overeenkomst af te sluiten? U kunt ons steeds contacteren via sport@everest-law.be, via het contactformulier of telefoneer 09/334.94.70.

In hetgeen volgt wordt het juridische luik van de sponsorovereenkomst bestudeerd en worden een aantal belangrijke tips meegedeeld.

 

Een definitie van de sponsorovereenkomst

Een vak gehanteerde definitie van de sponsorovereenkomst is de volgende:

“De sponsoringovereenkomst is een wederkerige overeenkomst waarbij één partij, de gesponsorde, als deelnemer aan of organisator van een evenement of een activiteit waarvoor een zekere publieke belangstelling bestaat, zijn naam of de naam van het evenement of de activiteit doet of laat verbinden met de naam van een andere partij, de sponsor, tegen een al dan niet geldelijke tegenprestatie van de  sponsor.” (VAN DE VIJVER, P. en LEMENSE, N., Sponsoring, Bijzondere Overeenkomsten, afl. 93, 2013)

Een juridische benadering van de sponsorovereenkomst

Algemeen

Een specifiek wetgevend kader voor sport-sponsorovereenkomsten, zelfs voor sponsorovereenkomsten als dusdanig, bestaat niet. Dit heeft tot gevolg dat het standaard burgerlijk recht en/of handelsrecht van toepassing is.

De sponsorovereenkomst heeft geen specifieke vereisten en is derhalve vormvrij.

Al naargelang de partijen al dan niet als handelaar kunnen worden beschouwd, dient het bestaan van de sponsorovereenkomst te worden bewezen aan de hand van het burgerlijk recht, dan wel het handelsrecht.

De sponsorovereenkomst kan in eerste instantie beschouwd worden als een wederkerige overeenkomst conform art. 1102 B.W. Dit betekent concreet dat beide contractpartijen verbintenissen afsluiten tegenover de andere partij. De sponsor verbindt zich er bijvoorbeeld toe om gelden te betalen of om een infrastructuur ter beschikking te stellen, terwijl de gesponsorde er zich toe verbindt om naamsbekendheid voor de sponsor te creëren.

Dit is fundamenteel verschillend van het mecenaat, waarbij de mecenas zonder tegenprestaties een bijdrage levert.

De sponsorovereenkomst wordt steeds afgesloten tussen twee partijen. Zij bindt dan ook enkel de twee partijen conform art. 1165 B.W. en zij bindt geen derden, zoals leden of vrijwilligers. Als de club er zich toe heeft verbonden dat de spelers bepaalde afspraken uit de sponsorovereenkomst zullen naleven is het belangrijk dat de club dit opneemt in de overeenkomst tussen de club en het lid.

Men moet ook steeds nagaan dat de partijen en het voorwerp van de sponsorovereenkomst zijn toegelaten door de overeenkomst die werd afgesloten met de club (bij een sponsorovereenkomst voor een speler) of met de federatie (bij een sponsorovereenkomst voor een club).

De kwalificatie van de sponsorovereenkomst

Een sui generis overeenkomst

De kwalificatie van de sponsorovereenkomst hangt af van de inhoud van de overeenkomst. In veel gevallen wordt de sponsorovereenkomst als een onbenoemde of sui generis overeenkomst beschouwd.

Een arbeidsovereenkomst

Bij sponsoring van een natuurlijke persoon waarmee er direct gezag is gemoeid kan er ook sprake zijn van een arbeidsovereenkomst.

Een aannemingsovereenkomst

Bepaalde rechtsleer meent ook dat de sponsorovereenkomst kan beschouwd worden als een aannemingsovereenkomst, waarbij er tegen een vergoeding (in geld of in natura) een bepaald werk wordt uitgevoerd. Dit werk kan bestaan uit het leveren van naambekendheid (VAN DE VIJVERE, P. en LEMENSE, N., “Sponsoring” in Bijzondere overeenkomsten, onbenoemde overeenkomsten, 2013).

De kwalificatie als aannemingsovereenkomst kan onder meer erg interessant zijn in het kader van een eventuele ontbinding conform art. 1794 B.W.

Artikel 1794 B.W. bepaalt het volgende:

“De opdrachtgever kan de aanneming tegen vaste prijs door zijn enkele wil verbreken, ook al is het werk reeds begonnen, mits hij de aannemer schadeloos stelt voor al zijn uitgaven, al zijn arbeid, en alles wat hij bij die aanneming had kunnen winnen.”

Op basis van dit artikel zou het mogelijk zijn om –  indien een van beide partijen de overeenkomst eenzijdig stopzet – een aanzienlijke schadevergoeding te vorderen.

Aangezien discussies inzake sponsorovereenkomsten slechts weinig beslecht worden voor een rechtbank, bestaat er dienaangaande erg weinig rechtspraak en dient het nodige voorbehoud te worden gemaakt.

Een aantal interessante tips voor uw sponsorovereenkomst

Afhankelijk van de soort sponsoring, van de sponsor en van de gesponsorde, kan de sponsorovereenkomst ontelbare vormen aannemen.

Elke sponsoring bevat eigenheden waaraan bij het opstellen van het sponsorcontract aandacht moet worden besteed.

Louter ten exemplatieven titel, halen wij hieronder een aantal bepalingen aan die vaak vergeten worden maar nuttig kunnen zijn bij een sponsorovereenkomst:

  • De meeste discussies m.b.t. sponsorovereenkomsten handelen over de duur van de overeenkomst. Maak hieromtrent goede afspraken;
  • De overeenkomst dient gedetailleerd de modaliteiten omtrent de beëindiging, de vervroegde beëindiging en de eventuele schadevergoeding te bepalen;
  • Bepaal duidelijk hoe geschillen moeten worden opgelost. Dit kan door middel van een arbitragebeding of door een bevoegde rechtbank in de overeenkomst op te nemen;
  • Er kan door de gesponsorde worden overwogen  om in de stilzwijgende hernieuwing van de sponsorovereenkomst te voorzien;
  • Het kan aangewezen zijn om expliciet te bepalen dat de overeenkomst intuitu personae/firmae is. Dit betekent dat de overeenkomst niet zomaar kan worden overgedragen door een contractpartij, zijnde de sponsor of de gesponsorde, aan een derde. De identiteit van de sponsor of de gesponsorde kan immers essentieel zijn;
  • Indien de sponsor een bepaalde club sponsort wegens persoonlijke contacten met een speler of een bestuurslid, kan de sponsor bedingen dat de sponsorovereenkomst wordt stopgezet indien het desbetreffend lid geen deel meer uitmaakt van de club;
  • Als sponsor kan het aangewezen zijn om een ontbindend beding in de overeenkomst op te nemen  (met een eventuele schadevergoeding) indien de club, haar fans of haar spelers in verband worden gebracht met racistische of/ xenofobische uitlatingen of indien de gesponsorde het imago van de sponsor besmeurt;
  • Het is voor de gesponsorde aangewezen om zich te vrijwaren ten opzichte van de sponsor voor eventuele schadeclaims die zij zou ontvangen wegens de voor haar sponsor verspreide onrechtmatige, misleidende of ongeoorloofde publiciteit bv. wegens oneerlijke concurrentie of het schenden van reclameverboden;
  • De sponsorovereenkomst kan ook verbonden zijn aan bepaalde prestaties. Worden er goede prestaties geleverd (bv. promotie) kan er worden bepaald dat de sponsorbijdrage stijgt. Vallen de resultaten tegen (bv. degradatie) kan er worden bepaald dat de overeenkomst stopt of de sponsorbijdrage daalt.

Ga tot slot ook steeds na of de ondertekenaars van de sponsorovereenkomst de nodige handtekeningsbevoegdheid hebben.