Wat is het UBO-register?

Het UBO-register is een gevolg van een Europese Richtlijn en de hieruit ontstane Belgische Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik in contanten.

Op basis hiervan trad op 31 oktober 2018 hetKoninklijk Besluit van 30 juli 2018 in werking dat de modaliteiten van het zogenaamde UBO-register regelt. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner of de Uiteindelijke Begunstigde Eigenaar.

Het komt er concreet op neer dat de FOD Financiën een centraal register heeft aangemaakt waarin alle ondernemingen de identiteit moeten opgeven van de “uiteindelijke begunstigden” van de onderneming en dit ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme. Op deze manier krijgen de bevoegde instanties, zoals de politiediensten en de fiscus, meer inzicht in de vennootschappen, hun eigenaars en de geldstromen.

Welke sportclub moet het UBO-register  invullen?

Alle rechtspersonen, waaronder vennootschappen, VZW’s en stichtingen, moeten het UBO-register invullen.

Alle sportclubs of sportfederaties die opereren onder de vorm van een VZW zullen het UBO-register dienen in te vullen.

Ook grotere sportorganisaties die werken via een NV, zoals een aantal grote voetbalclubs, zullen het UBO-register moeten invullen.

Wat met de sportclub als feitelijke vereniging?

Sportclubs die opereren onder de vorm van een feitelijke vereniging dienen het UBO-register niet in te vullen.

Feitelijke verenigingen zijn immers geen rechtspersonen.

Wat moet er ingevuld worden?

De “uiteindelijke begunstigden” moeten worden ingevuld . Het gaat meer bepaald om de volgende categorieën:

  • De leden van de Raad van Bestuur;
  • De personen die gemachtigd zijn om de sportclub of sportfederatie te vertegenwoordigen;
  • De personen die het dagelijks bestuur van de sportclub of sportfederatie uitoefenen;
  • De stichters van een stichting (dit is in principe niet van toepassing op een sportclub/sportfederatie);
  • De (categorie van) natuurlijke personen in wier belang de vereniging werd opgericht (voor sportclubs of sportfederaties mag dit algemeen worden aangeduid, bv. alle sportbeoefenaars van de sportclub);
  • Elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap heeft over de sportclub of sportfederatie.

Van deze personen dient de naam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit, verblijfplaats, rijksregisternummer, de datum waarop men “uiteindelijke begunstigde” is geworden en  de UBO-categorie (zie hierboven) te worden ingevuld.

Hoe doet de sportclub haar aangifte?

De aangifte gebeurt via de website van de FOD Financiën (https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/).

Hou hiervoor uw ondernemingsnummer bij de hand.

De FOD Financiën heeft een specifieke handleiding en video voor wat betreft de VZW :  Handleiding:  https://financien.belgium.be/sites/default/files/Wettelijke_Vertegenwoordiger_VZW_0.pdf
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=xv5rwG1W8jA 

Wat is de uiterlijke deadline?

Theoretisch dient de aangifte via het platform van de FOD Financiën uiterlijk 30 september 2019 te zijn doorgevoerd.
Het is dan ook aan te bevelen om zich te houden aan deze datum.

De FOD Financiën heeft evenwel aangegeven een vorm van gedoogbeleid te voeren en dit tot eind 2019.
Dit betekent dat de aangifte moet gebeuren, maar dat indien dit nog niet gebeurd is men nog geen sancties zal treffen.

Wat zijn de gevolgen als de sportclub niets onderneemt?

Sportclubs en sportfederaties die ondanks hun verplichting hiertoe het UBO-register niet invullen riskeren een geldboete van 250,00 EUR tot 50.000,00 EUR.
Ook het foutief invullen kan aanleiding geven tot boetes.

Verdere vragen? Aarzel niet om ons te contacteren via het nummer 09/334.94.70, via het contactformulier of via sport@everest-law.be