Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft op 18 januari 2017 geoordeeld dat de regeling met betrekking tot de whereabouts niet in strijd is het met Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Het Hof stelde meer bepaald vast dat er geen schending is van het artikel 8 van het EVRM, hetgeen betrekking heeft op het recht op respect voor het privé- en familieleven.

In deze zaak werd meer bepaald nagegaan in hoeverre de verplichting voor een specifieke groep van professionele sporters om hun whereabouts mee te delen met het oogmerk om onaangekondigde dopingcontroles uit te voeren gerechtvaardigd was.

Het Hof erkende dat de whereabouts-regeling een impact heeft op het privéleven van sporters, maar oordeelde dat het publieke belang die dopingcontroles noodzakelijk maakt deze inperking rechtvaardigt.

Zo stelde het Hof vooreerst vast dat het afschaffen van de wereabouts-regeling zou kunnen leiden tot een toename van de mogelijke negatieve gevolgen die doping op de gezondheid van sporters kan hebben.

In tweede instantie oordeelde het Hof dat een afschaffing van deze regeling ook in strijd zou zijn met de Europese en internationale consensus over de noodzaak van onaangekondigde dopingcontroles.

De whereabouts-regeling houdt in dat sporters die hieraan onderworpen zijn precieze informatie over hun verblijfplaats en dagelijkse activiteiten dienen mee te delen aan een publieke autoriteit teneinde onaangekondigde dopingcontroles mogelijk te maken.

Een van de sporters die de desbetreffende procedure die geleid heeft tot deze uitspraak heeft opgestart betreft de Franse renster Jeannie Longo.

Deze beslissing lijkt voor het WADA een enorme opsteker te zijn en zou een mijlpaal kunnen zijn in de strijd tegen doping. De whereabouts-regeling was (en is) onderhevig aan veel kritiek.

Of dit een vrijbrief inhoudt voor de huidige whereabouts-regeling is niet duidelijk. De klacht die tot de onderhavige uitspraak van het EHRM heeft geleid dateert immers van 2011. De whereabouts-regeling is op heden een stuk strenger en meer ingrijpend geregeld dan de regeling in 2011.

De officiële persmededeling kan op volgende link worden teruggevonden: https://t.co/lekirhvYY6